2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde 4842 sayılı Kanunlayapılan değişiklikle vergi iadesi dönemlerini bir aydan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, 1.7.2003 tarihinden itibaren sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine üç'er aylık dönemler halinde yapılmakta olan vergi iadesinin yıllık dönem esasına göre yapılması uygun bulunmuştur. Ancak, 2003 yılı Temmuz-Aralık aylarını içeren kıst dönem de yıllık dönem olarak değerlendirilecektir. Buna göre yıllık vergi iade bildirimleri dönemi takip eden ayın (Ocak ayı) sonuna kadar ilgili banka şubesine verilecektir.